32.002/D Pozu Detay Bilgileri
Poz No 32.002/D
Tanım

Her cins zeminde 6 m2'den az olan drenaj, kaptaj v.b.galeri kazısı.

Uzun Tanım Her cins ve klastaki zeminde 6 m2 ' den az olan drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı.
Birim m3
Bulunduğu Kitap Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları
32.002/D Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü
Poz No. 32.001'deki şartlar ve esaslar dahilinde yapılan her cins zeminde kazı kesiti 6 m2 ve daha az olan tünel kazısı m3 fiyatı: ÖLÇÜ: Ödeme hattı içinde bilfiil kazılan ve taşınmış olan kazı hacmi, ödeme hattı içinde kalan alan ile hafriyat yapılmış olan tünel uzunluğu çarpılarak bulunur. NOT: (1) Kazı kesiti 6 m2 ve daha az olan tünellerde Proje hattına 15 cm. mesafe ile parelel olan nazari hattın rötret üstündeki kısmına ödeme hattı denir. (2) Hiç bir şekilde iksa yapılmadan geçilen tünel kesimlerinde, tünel kazı birim fiyatı olarak Poz. No. 32.001/D ile tanımlanan birim fiyatın %70'i ödenir. (3) Projesinde ve şartnamesinde başka şekilde belirtilmediği takdirde kalıcı iksasız ve tecritsiz geçilen kesimlerde daimi kaplama betonunun teorik dış hattına proje hattı ve buna 10 cm. mesafe ile muvazi olan nazari hattın rötret üstündeki kısmına da ödeme hattı denir.Geçici iksa ile geçilen tünel kısımlarında da bu tarif uygulanır. Daimi profil iksa, püskürtme betonu ile yapılan iksa ve püskürtme betonu ve kaya bulonu ile yapılan iksa tipine göre ödeme hattı sınırları tip projelerinde gösterilmelidir.Bu sınırlar, hiç bir gerekçe ile değiştirilemez. (4) Proje hattı ile ödeme hattı arasındaki kısmın gerek kazısı gerekse inşaası sırasında kâgir, beton veya blokajla doldurulması masrafları müteahhide ödenir. Akıntı, çöküntü, heyelan ve lağımlardan veya diğer sebeplerden dolayı ödeme hattı dışında husule gelecek fazla kazı ve boşlukların şartnamesine, idarenin direktiflerine uygun bir şekilde kâgir, beton veya blokajla sıkıştırılarak doldurulması masrafları müteahhide aittir ve müteahhit böyle gerekçeleri ileri sürerek birim fiyatın değiştirilmesini veya ilave bir ödeme yapılmasını talep edemez. Sadece jeolojik nedenlerle meydana geleceği önceden tahmin edilemediği gibi,önlenmeside mümkün olmayan göçükler teknik şartname esasları dahilinde ödenir.Bu tip haller bahane edilerek, tünel kazı birim fiyatının değiştirilmesi talep edilemez. (5) Tünel içerisinde geçici iksa malzemesi bırakılmayacaktır. Bırakıldığı takdirde, bu malzeme için hiçbir bedel verilmeyecektir. (6) Tünel inşaatı ve kazısı sırasında su hücumu grizo gibi sebeplerle vaki olacak zarar ve ziyan için müteahhit bir talepte bulunamaz. (7) Yan galeri ve bacanın açılmasını İdare isteyebilir. Bu şekilde açılacak yan galeri veya bacanınfiyatı tünel fiyatları ve zamları ile ödenir. Yalnız şakuli bacadan çıkacak beher m3 hafir malzemesine bu şakuli nakliyeye karşılık olmak ve başkaca hiçbir zamma tabi olmamak ve tesiretmemek şartıyla baca irtifaını (50) misli ufki mesafeye tekabül eden bir taşıma bedeli verilir. (8) Açık tünel için bu birim fiyat uygulanmaz. (9) Kazı kesit alanı : Ödeme hattı içindeki alandır. (10) Tünel kazılarına hiçbir şekilde kazı klasları uygulanmaz.

32.002/D Pozu Birim Fiyatları (TL)
Yılı Birim Fiyatı Montaj Birim Fiyatı
2009 157.59 0.00
2008 142.24 0.00
2007 137.28 0.00
2006 119.58 0.00
2005 107.02 0.00
2004 95.90 0.00
2003 82.91 0.00
2002 60.36 0.00
2001 37.71 0.00
2000 28.28 0.00
1999 17.41 0.00
1998 10.43 0.00
1995 1.50 0.00