Poz - Birim Fiyat Tarifi Nedir?
Bir pozun yapım şartlarının detaylı bir biçimde yazıldığı, o pozda hangi özelliklerin olması gerektiğinin belirtildiği ve hangi koşullarda nasıl üretileceği/imal edileceğinin belirtildiği yazılı belgeye poz tarifi denir.

Poz (Birim fiyat) tarifi, imalatın yapım şartlarının, biriminin, fiyata dahil olan ve olmayan girdilerin neler olduğunun,  teknik kriterlerinin detaylı biçimde belirtildiği belgelerdir. Pozlara ilişkin tarifler ilgili idare tarafından yayınlanır. Birim fiyatının belirlenmesine ve imalatın yapılmasına temel teşkil ettiği için birim fiyat tariflerinin detaylı ve sağlıklı yapılması gerekir.

Kamu işleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Karayolları, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi idareler her yıl pozlar için tarif yayınlarlar. Kamu kurumları bu tarifleri kendi ihalelerinde teknik şartname oluştururken kullanırlar.

Örneğin; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Y.23.152 Poz No’lu KARE VE DİKDÖRTGEN PROFİLLERLE PENCERE VE KAPI YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI pozunun tarifi şu şekildedir:

Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiatı, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı :

ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, ataşmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir.

NOT:

1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir.

2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir.

3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir.

4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.